Gyakran ismételt kérdések

Útmutató klubtagjainknak

Megváltozott lakcímét kérjük e-mailen az Abbázia cégcsoporthoz tartozó titkárság részére a titkarsag@abbaziagroup.com-ra, vagy az üdülési jogot biztosító társaság részére címezett levélben, a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. számra szíveskedjen küldeni. Megköszönjük, ha levelében az új lakcíme mellett feltünteti a korábbi címét is, illetve ha a bejelentéshez másolatban esetlegesen csatolja lakcímkártyáját is, de ez utóbbi természetesen nem kötelező, viszont megkönnyíti munkánkat.
Az üdülési jog és az arra vonatkozó szerződés megkötésével egyidejűleg vásárolt részvények szabadon elidegeníthetők, azaz eladhatók, elajándékozhatók. Ahhoz, hogy az üdülőhasználati jogot biztosító társaság a változást átvezethesse nyilvántartásában, egy eredeti példányú (tehát postai úton feladott, vagy személyesen átvetetett) szerződés részére való eljuttatására van szükség. A szerződésnek pontosan kell tartalmaznia a jogot és a részvényeket eladó/elajándékozó fél nevét és lakcímét, illetve a vevő/megajándékozott nevét és lakcímét. Kiemelten fontos, hogy a szerződés tartalmazza az üdülési jog és a részvénycsomag pontos megjelölését, a szerződő felek aláírását, valamint a szerződést alá kell írnia még két tanúnak is, akinek olvasható nevét és lakcímét is szükséges az okiraton feltüntetni. Amennyiben a szerződést közjegyző, vagy ügyvéd ellenjegyzi, úgy tanúk feltüntetésére nincs szükség.
Az Abbázia Csoport egyetlen társaságának sem áll fenn elővásárlási joga az üdülési jogra, illetve a részvényekre vonatkozóan. Azon üdülőhasználati szerződések esetében azonban, ahol ezt a szerződő felek annak idején kikötötték, az üdülési jogot biztosító társaság hozzájárulása szükséges az üdülési jog átruházásához. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha a jogot megszerezni kívánó személy fogyasztónak minősül, illetve ha az üdülési jogot biztosító társaság címére küldötten, teljes bizonyító erejű magánokiratban (két tanú nevével, címével és aláírásával is ellátott irat) vállalja, hogy az üdülőhasználati díjat minden évben megfizeti, illetve az üdülőhasználati szerződés elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A fogyasztó fogalmát a Polgári Törvénykönyv 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja tartalmazza, azaz fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Amennyiben tehát az üdülési jogot megszerző nem minősül fogyasztónak (mert pl. nem magánszemély, vagy olyan magánszemély, aki az üdülési jogok felvásárlásával foglalkozik), és az üdülőhasználati szerződés a részünkről való megtagadás lehetőségét tartalmazza, ott társaságaink a jog átvezetése iránti kérelmet elutasítják! Javasoljuk ezért, hogy mielőtt bármilyen jogügyletet kötne az üdülési jog átruházásával kapcsolatban, gondosan olvassa át az eredeti szerződést.
Az üdülőhasználati/bérleti díj minden naptári év január 1-én egyösszegben esedékes és késedelmi pótlék mentesen legkésőbb január 31-ig fizetendő. A cégcsoport részéről a számlázásra való felkészülés megelőző év december 31. napjáig befejeződik. Amennyiben a jogátruházó szerződés ezen időpontig eredeti példányban, hiánytalan alaki és tartalmi kellékekkel megérkezik a cégcsoporthoz, úgy a számlát a következő évre már az új tulajdonos részére állítjuk ki. Amennyiben a szerződés január 1. után érkezik részünkre, úgy a már kiállított számla alapján várjuk az üdülőhasználati/bérleti díj befizetését a korábbi tulajdonostól, amely azonban nem zárja ki, hogy a szerződő felek egymás között ne egyezhessenek meg abban, hogy a díjat a jogszerző megfizeti a jogot átruházónak, aki pedig a cégcsoporttal szemben kötelezett marad az adott évben a díj megfizetése tekintetében.
Új szerződés kötésére nem kerül sor, a vevő, illetve a megajándékozott ugyanazon jogokkal rendelkezik és kötelezettségekkel tartozik, mint a jogelődje, azaz az eladó, ajándékozó.
Mind a jogot átruházó, mind pedig a jogosult írásbeli értesítést kap a jogosultság átvezetéséről az üdülőhasználati nyilvántartásban. (Küldeményeinket nem ajánlott levélben kézbesítjük.)
Az esetleges díjtartozás átvállalásához – a vevő, illetve megajándékozott részéről – társaságaink nem járulnak hozzá. Amennyiben az eladónak, ajándékozónak tartozása marad fenn a jog átruházása után, úgy társaságaink a tartozást bírósági úton és következetesen érvényesítik a volt tulajdonossal szemben.
A részvények tulajdonjogának átruházásához – a vonatkozó jogszabály szerint – az szükséges, hogy a pénzintézet a részvényeket megszerző személy részére vezetett értékpapírszámláján jóvá írja. A részvényeknek az azokat megszerző javára történő transzferjéhez a korábbi részvénytulajdonosnak megbízást kell adnia a saját értékpapírszámláját vezető szervezetnek, ahol az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalókról és költségekről is felvilágosítást kaphatnak.
A részvények azok ún. dematerializálása, azaz 2002. óta nem fizikai formában léteznek, hanem valamely pénzintézet által a részvények tulajdonosa nevére nyitott értékpapírszámlán elektronikus jelként vannak nyilvántartva. Azonban, ha Ön értékpapírjait még a mai napig sem helyezette el értékpapírszámláján – amelynek hiányában nem fogja tudni azokat a megszerző fél részére transzferáltatni sem – akkor elsőként értékpapír számlát kell a saját nevére nyitnia valamely, Ön által választott pénzintézetnél és az Ön tulajdonában álló részvényeket kibocsátó részvénytársaság (Abbázia Apartman Club Zrt., Abbázia Idegenforgalmi Zrt., T.S. Apartman Club Zrt., Petneházy Üdülőfalu Zrt.) honlapját felkeresve, az ott írt Tájékoztató szerint eljárni, a letölthető formanyomtatvány kitöltése mellett. (Közlemény/Tájékoztató a dematerializálás során ki nem adott részvényekkel kapcsolatos eljáráshoz.)
A részvénykönyvben való feltüntetését a részvények új tulajdonosa egy legalább másolati átruházó szerződés, vagy – öröklés esetén – szintén másolati hagyatékátadó végzés megküldésével, valamint értékpapír számlavezető bankjának eredeti, arról szóló igazolásával kérheti, amelynek tartalma szerint a részvényeket a számlavezető az azokat megszerző személy értékpapír számláján tartja nyilván.
Az üdülőhasználati jog, valamint a részvények öröklés tárgyát képezhetik. Az örökös üdülőhasználati jogának átírásához a hagyatéki végzés másolati példányának megküldése szükséges, amelyből tetszés szerint kitakarhatók a nem az üdülőhasználati jogra, illetve nem a részvényekre vonatkozó részek. A haláleset bekövetkezése a halotti anyakönyv másolatával igazolható, ezt annak érdekében kérjük megküldeni, hogy az elhunyt nevére ne készítsünk számlát, esetlegesen felszólító levelet.
Amennyiben Ön nem, vagy nem a szerződésben rögzített időpontban (azaz minden év január 31-ig) teljesíti üdülőhasználati díjfizetési kötelezettségét, úgy az üdülési jogot biztosító társaság fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, illetve bírósági eljárás keretében következetesen behajtja a kintlevőségét, a késedelmi kamatokkal, valamint az eljárás lefolytatásával felmerülő tetemes költségekkel és az ügyvédi munkadíjjal együtt. A díj nem fizetése miatt a szerződés felmondására nem kerül sor társaságaink részéről!

Amennyiben többen érkeznek, mint ahány fős az apartman, úgy a plusz vendégek után felár fizetése áll fenn 4 éves kor felett. 7.500-10.000-12.500 Ft /éj szezontól függően. Az apartmanok plusz egy fővel pótágyazhatóak.

Hírlevél

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre!

Ha Ön klubtagunk, vagy csak kíváncsi szállodacsoportunk legújabb híreire illetve kedvezményes ajánlataira, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre. Így havi rendszerességgel értesülhet aktuális kedvezményeinkről, új csomagajánlatainkról.