A „HELIKON” Utazási Iroda Kft. és a
Club Dobogómajor Kft.
belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata
a 2023. december 8-i módostással egységes szerkezetben

(a módosítás szövege 2023. december 8. napjától hatályos és a szöveg dől betűvel tartalmazza)

 

A jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott gazdasági társasgok a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) szerinti belső visszaélésbejelentési rendszert működtetik.

  1. 1.     A szabályzat személyi hatálya

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a:

 

-       Helikon Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Helikon Utazási Iroda Kft., székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszáma: 20-09-060182, adószáma: 10242986-2-20) és a

 

-       CLUB DOBOGÓMAJOR Ingatlan-üzemeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Club Dobogómajor Kft., székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszáma: 20-09-074438, adószáma: 25079009-2-20), 

 

a továbbiakban Foglalkoztató(k)nak nevezett gazdasági társaságokra.

 

  1. 2.     A szabályzat tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

  1. 3.     Értelmező rendelkezések

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a Foglalkoztatott az adott Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki az adott Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Belső visszavisszaélés-bejelentési rendszert működtető: a Foglalkoztatóknál erre a célra kijelölt pártatlan személy.

4. A bejelentő

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) az adott Foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek az adott Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) az adott Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az adott Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) az adott Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a az adott Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) az adott Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) az adott Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) az adott Foglalkoztatóval az a), b) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az a), b) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az adott Foglalkoztatóval megszűnt.

5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője (a továbbiakban BVBR Működtető) 2023. július 24. napjától hatályosan Olasz Attila, akit a Foglalkoztatók ezen feladatuk ellátása tekintetében nem utasíthatnak, nem ellenőrizhetnek, és aki számára a bejelentés-védelmi feladatok ellátása érdekében a Helikon Utazási Iroda Kft. külön bejáratú, önállóan használható helyiséget tart fenn a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti épület szerverszobájában.

A Foglalkoztatók közül a BVBR Működtetőjének munkáltatója, a Helikon Utazási Iroda Kft., a BVBR Működtetője munkaviszonya keretében fennálló feladatait úgy köteles szervezni, hogy a BVBR Működtetője e feladatát mindenkor a jogszabályoknak és a jelen szabályzat előírásainak megfelelően, határidőben elláthassa.  

A BVBR Működtetőjének elérhetőségei:

Név: Olasz Attila

E-mail: abbazia.BVBR@abbaziagroup.com

Telefonszám: +36 30 540 9007

Személyes fogadási idő: előzetes egyeztetés alapján, pénteki napokon 10 és 12 óra között a BVBR Működtetője részére rendelkezésre bocsájtott, 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23. szám alatt található „A” jelű irodában

6. A bejelentés módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

BVBR Működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a BVBR Működtetője a szóbeli bejelentést:

a) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A BVBR Működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

7. A bejelentés tartalma

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:  

- nevét,

- munkakörét (volt munkakörét vagy pályázott munkakörét)

- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén)

- elérhetőségét (e-mai cím, telefonszám).

 

Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg a bejelentés vizsgálata mellőzhető (a Panasztörvény, 22. § (6) bekezdés a) pontja alapján).  

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

8. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

 

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető:

-        a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

-        a bejelentést nem a személyi hatály szerinti erre jogosult bejelentő személy tette meg,

-        a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

-        a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

A BVBR Működtetője az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

 

9. A kivizsgálás

A BVBR Működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő a Panasztörvény 24. § szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A BVBR Működtetője a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentés kivizsgálása során a BVBR Működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A BVBR Működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

10. Adatvédelem

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között:

a) a bejelentőnek,

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

 

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

11. A visszaélést bejelentők védelme

A bejelentőt védelem illeti meg, tilos vele szemben hátrányos intézkedést alkalmazni.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés

a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

b) amelyet az e szabályzatban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen:

a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,

b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,

c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,

d) a képzés megtagadása,

e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,

f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,

g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,

h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,

i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,

j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,

k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,

l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,

m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,

n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

o) az engedély visszavonása.

A bekezdés szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során, ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja

a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információ felfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

 

12. Érdemi döntések, intézkedések

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzat szerinti visszaélések orvoslására.

A BVBR Működtetője a lefolytatott vizsgálat eredményeként:

 

a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg,

b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja jelen szabályzat szerinti visszaélés elkövetését (fennállását) és az alábbiakban részletezett intézkedéseket alkalmazza önállóan vagy együttesen.

 

Az alábbi intézkedések alkalmazhatóak:

 

a) a szabályszegést elkövető figyelmeztetése,

b) határidő tűzésével a szabályszegést elkövető felszólítása a visszaélés igazolt megszüntetésére,

c) javaslattétel a szabályszegést elkövető tekintetében belső vizsgálat lefolytatására és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésére,

d) ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor feljelentés megtétele,

e) fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése.

13. Hatályba lépés

A jelen szabályzat 2023. július 24. napján lép hatályba.

 

Módosítva: 2023. december 8.

 

            „HELIKON” Utazási Iroda Kft.                                    Club Dobogómajor Kft.

 

 

Hírlevél

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre!

Ha Ön klubtagunk, vagy csak kíváncsi szállodacsoportunk legújabb híreire illetve kedvezményes ajánlataira, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre. Így havi rendszerességgel értesülhet aktuális kedvezményeinkről, új csomagajánlatainkról.